White Marble Splitface

Interior horizontal fireplace finished with white marble splitface stone.
Interior horizontal fireplace finished with white marble splitface stone.